St. Joseph's Church, Pothiakara


Place: Pothiakara
Place Name: Pothiakara
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Edassery Varghese (Baiju) (Jr.)
Established Year: 1958
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Kalady - 83 574
Pin: 683 574
Phone: 0484-2463745
Web http://www.smcim.org/church/pothiyakara
Catholic Families: 423
Catholic Population: 2153