St. Sebastian's Church, Asokapuram

Place: Asokapuram
Place Name: Asokapuram
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Cholikara Jose
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Thyparambil Antony (John)
Established Year: 1958
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Sebastian's Church, Asokapuram - 683 101
Pin: 683 101
Phone: 0484-2838552
Catholic Families: 850
Catholic Population: 3700