Little Flower Church, Kurumassery

Place: Kurumassery
Place Name: Kurumassery
Patron: St. Little Flower
Parish Vicar: Rev. Fr. Parecattil Paul (Shiju Joseph)
Established Year: 1934
Address: Rev. Fr. Vicar, Little Flower Church, Kurumassery - 683 579
Pin: 683 579
Phone: 0484-2473655
Web http://www.smcim.org/church/kurumassery
Catholic Families: 315
Catholic Population: 1300