St. Thomas Forane Church, Parur (Kottakkavu)


Place: Parur (Kottakkavu)
Place Name: Parur (Kottakkavu)
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Perumayan Antony
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Kavalippadan Varkey (Jithin)
Resident Priest 1: Rev. Fr. Cherikathadam Jacob
Established Year: 52
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Thomas Forane Church, North Parur - 683 513
Pin: 683 513
Phone: 0484-2442347
Catholic Families: 900
Catholic Population: 2500