St. Joseph's Church, Sanjopuram

Place: Sanjopuram
Place Name: Sanjopuram
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Kalaparambath Thomas(Joshy)
Established Year: 1925
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Joseph's Church, Nayarambalam - 682 509
Pin: 682 509
Phone: 0484-2493458
Catholic Families: 400
Catholic Population: 1250