St. Antony's Church, Chemmanathukara


Place: Chemmanathukara
Place Name: Chemmanathukara
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Pallipatt Joseph (Jinu)
Established Year: 1949
Address: Rev. Fr. Vicar, St. Antony's Church, Chemmanathukara - 686 606
Pin: 686 606
Phone: 04829-211660
Catholic Families: 168
Catholic Population: 769